top of page
Logo-EN_Institucional-vertical.png

Tiêu chuẩn bảo vệ và nghề nghiệp

Các nhà truyền giáo của St. Charles - Scalabrinians cống hiến cho việc nuôi dưỡng một giáo hội an toàn công nhận và nâng cao phẩm giá cũng như quyền của tất cả mọi người, kể cả trẻ em, thanh niên và những người dễ bị tổn thương. 

cs Australia Safeguarding
cs Philippines Safeguarding
cs Indonesia Safeguarding
cs Taiwan Safeguarding
cs Japan Safeguarding
cs Vietnam Safeguarding
bottom of page